You are here:  / Biznes i Ekonomia / Dzialanie panstwa

Dzialanie panstwa

post by related

related post

Do podstawowych kierunków działania (funkcji) państwa socjalistycznego należy: funkcja ochrony ustroju socjalistycznego i opartego na nim porządku prawnego przed siłami antysocjalistycznymi wewnątrz kraju; funkcja obrony kraju przed agresją ze strony wroga zewnętrznego; funkcja gospodarczo-organizacyjna i kulturalno-wychowawcza. Działanie państwa stanowi ,,nie tylko i nawet nie głównie przemoc”, koncentruje się ona przede wszystkim na twórczej działalności w dziedzinie budowy od podstaw nowej socjalistycznej ekonomiki oraz na szerokiej działalności wychowawczej zmierzającej do ukształtowania socjalistycznej świadomości mas pracujących. Mimo różnorodności form działania państwa, jej charakterystyczną cechą jest z jednej strony wprowadzenie ograniczeń w stosunku do sił antysocjalistycznych (zakaz tworzenia partii politycznych o charakterze arty-socjalistycznym, ograniczenie możliwości szerzenia skierowanej przeciw ustrojowi socjalistycznemu propagandy), z drugiej zaś ? stworzenie form organizacyjnych i zapewnienie warunków dla coraz szerszego udziału mas pracujących w rządzeniu państwem; celowi temu służy zarówno umacnianie wybieranych w powszechnych wyborach organów władzy państwowej (system rad), jak i rozwój różnego rodzaju organów społecznych dających możliwość ludziom pracy uczestniczenia w rozstrzyganiu spraw na terenie ich zakładów pracy, wsi, miast.