You are here:  / Biznes i Ekonomia / Dyscyplina pracy

Dyscyplina pracy

post by related

related post

Hierarchiczne podporządkowanie uczestników procesów pracy skooperowanej; polega na ustaleniu określonego porządku pracy, sprecyzowaniu obowiązków pracowników w procesie pracy oraz na podporządkowaniu czynności poszczególnych uczestników procesu pracy określonemu kierownikowi; jest obiektywną prawidłowością wszelkiej pracy zespołowej; oznacza zarówno podporządkowanie ustalonym z góry normom prawnym i pozaprawnym regułom zachowania się, jak też bieżąco wydawanym poleceniom kierowników pracy. Każdemu ustrojowi społecznemu właściwa jest swoista dla niego dyscyplina pracy. W ustroju kapitalistycznym dyscyplina pracy, oparta na przymusie ekonomicznym, jest jednym z narzędzi wyzysku robotnika. Ustrój socjalistyczny tworzy nową dyscyplinę pracy, opartą na świadomym współdziałaniu i współzawodnictwie wolnych od wyzysku robotników i służy rozwojowi sił wytwórczych. Wytworzenie socjalistycznej dyscypliny pracy jest procesem długotrwałym, który toruje sobie drogę w miarę przemian następujących w świadomości pracowników. Główną metodą utrwalania socjalistycznej dyscypliny pracy jest stosowanie bodźców moralnych oraz materialnych.