You are here:  / Biznes i Ekonomia / Drobna wytworczosc

Drobna wytworczosc

post by related

related post

Jeden z działów produkcji materialnej, obejmujący procesy wytwarzania na niewielką skalę, przy użyciu stosunkowo prostych narzędzi oraz metod produkcji. Istota drobnej wytwórczości, jej zakres i charakter ulegały zmianom zależnie od rozwoju metod i form produkcji oraz stosunków społecznoekonomicznych. Do drobnych wytwórczości. zalicza się:  rzemiosło, chałupnictwo, przemysł domowy, przemysł wiejski, przemysł ludowy i artystyczny, jako produkcję wyrobów i usług prowadzoną sposobem niefabrycznym, oraz przemysł drobny, mimo że obejmuje także zakłady posługujące się fabrycznymi metodami produkcji. Spośród wielu ogólnych kryteriów charakterystyki ekonomicznej drobnej wytwórczości ? co wynika z jej heterogeniczności ?należy wymienić:niewielkie rozmiary produkcji o dużej elastyczności i łatwej dostosowalności do zróżnicowanych lub zmiennych potrzeb i gustów odbiorców;szczególnie uproszczone formy kierownictwa i zarządzania; drugorzędną pozycję na dużym rynku zbytu i zaopatrzenia; ograniczony dostęp do zorganizowanego rynku kredytowe go; ścisłe powiązanie z lokalnym rynkiem zbytu i wykorzystaniem surowców miejscowych, odpadowych oraz wtórnych;organizacyjne powiązanie z organami administracji terenowej (radami narodowymi ? w krajach socjalistycznych, samorządem terytorialnym ? w krajach. Stosowane są również ? szczególnie dla celów analityczno-porównawczych ? różne kryteria wielkości zakładu produkcyjnego, wśród których najbardziej użyteczne jest kryterium granicy zatrudnienia poniżej 100 pracowników na zakład.