You are here:  / Biznes i Ekonomia / Analiza finansowa

Analiza finansowa

post by related

related post

Analiza rachunku zysków i strat to istotny element szeroko pojętej analizy finansowej (RZiS). Podczas tego badania szczególną uwagę zwraca się na sprawdzanie poziomu i tendencji osiąganych zysków brutto oraz netto. Pożądana sytuacja ma miejsce gdy zyski osiągają wysoki, rosnący, a przy tym stabilny poziom. Niepokoić mogą oczywiście ujemne zyski, a także duża amplituda wahań ? wskazuje to na niepewną sytuację oraz przyszłość przedsiębiorstwa. RZiS pozwala także ocenić bardziej szczegółowo sytuację np. dotyczącą kosztów dystrybucji czy ogólnego zarządu.
Analiza finansowa to także ocena bilansu. Podobnie jak w przypadku RZiS porównuje się zmianę wartości w czasie. Szczególnie dużą uwagę przypisuje się do badania dynamiki stanu aktywów krótko- i długoterminowych, a także zobowiązań krótko- i długoterminowych w strukturze pasywów.
Coraz powszechnieje staje się także dokonywanie analiz cash flow. Dzieje się tak dlatego, ponieważ przepływy pieniężne mają coraz większe znaczenie we współczesnej gospodarce wolnorynkowej.