niedziela, 22/5/2022 | 11:28 CEST
You are here:  / Biznes i Ekonomia / Dowody historyczne

Dowody historyczne

post by related

related post

Dowody historyczne monetarystów, odkryte przez Friedmana i Schwartz w Monetary History, wywarły duży wpływ, wspierając stanowisko monetarystyczne. Jak wiemy, książka była niezwykle ważna jako krytyka wczesnokeynesowskiego sposobu myślenia, która wykazała, że wielki kryzys nie był okresem łagodnej polityki pieniężnej i mógł być przypisany ostremu spadkowi podaży pieniądza w latach 1930-1933, spowodowanemu przez panikę bankową. Książka udokumentowała w bardzo szczegółowy sposób, że stopa wzrostu pieniądza wyprzedza cykl gospodarczy, ponieważ zawsze spada przed recesją. Ten dowód oparty na synchronizacji pozostaje oczywiście przedmiotem wszelkich zastrzeżeń wysuniętych wcześniej. Dowody historyczne mają jednak pewną cechę, która odróżnia je od innych argumentów monetarystycznych omawianych do tej pory. Pojawiło się kilka epizodów, w których zmiana podaży pieniądza wydaje się wydarzeniem egzogenicznym. Epizody te przypominają niemal eksperyment kontrolowany, pare-mia post hoc, ergo propter hoc obowiązuje zatem z większym prawdopodobieństwem: jeśli w tych okresach po spadku stopy wzrostu podaży pieniądza następował szybki spadek produktu, daje nam to o wiele silniejszy argument na rzecz twierdzenia, że wzrost pieniądza jest czynnikiem, który kieruje cyklem gospodarczym.